27.04.´ 22: Austausch mam Ministère de la Famille

27.04.´ 22: Austausch mam Ministère de la Famille

Den 27.04. ´ 22 huet en Austausch tescht der FEL an dem Ministère de la Famille respektiv mat der Zukunftskees stattfonnt.

Deel geholl hun:

-Pierre Lammar -Myriam SCHANCK -Marc Konsbruck

Haaptthema war den congé d´ accueil/parental an d´ Reform vum Kannergeld.