25.4.´ 22: Dépôt vum projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes aux familles

25.4.´ 22: Dépôt vum projet de loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes aux familles

Nodeem den Text am Mäerz der Press presentéiert gouf, as den Gesetzesprojet iwwer Hëllef, Ënnerstëtzung a Schutz vu Mannerjäreger, Jugendlecher a Familljen den 24. Abrell 2022 an der Chamber déposéiert gin.

Déi betraffe Ministeren, den Här Meisch an d’Madame Tanson, hoffen, datt nach virum Enn vun der Legislaturperiod doriwwer gestëmmt ka ginn.

All Informatiounen iwwert d'parlamentaresch Aktivitéite ronderem desen projet de loi fannt Dir um Internetsite vun der Chamber:

Link op de Site vun der Chamber