28.11.´22: Austausch mit Herr Claude Haagen, Minister für soziale Sicherheit

28.11.´22: Austausch mit Herr Claude Haagen, Minister für soziale Sicherheit

Den 28. November 2022 war d’Asbl FleegeElteren Lëtzebuerg op eng Reunioun mam Minister Claude Haagen, Minister vun der Sécurité Sociale, invitéiert.

De Gesetzesprojet Nr 7994 iwwert d'Hëllef, d' Ënnerstëtzung a de Schutz vu Mannerjäreger, Jugendlecher a Familljen an eisen Avis dozou goufen diskutéiert.

Tatsächlech wäert d'Reform e wesentlechen Impakt op d' Pensiounsofsecherungg vun de Fleegefamilljen hunn. D’ Associatioun huet dem Minister a sengen Mataarbechter eis Doléancen an eis Fuerderungen iwwer dëst Thema iwwerginn.